Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Informacje związane z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Prosimy o zapoznanie się i serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny
rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 roku.


Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2019 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2013 roku), jednak pod warunkiem, że:
-dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2018/2019), albo
-posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.


pobierz zgłoszenie dla kandydata zamieszkującego w obwodzie szkoły


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscamiHarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia określony został Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 stycznia 2019 roku.