Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Nauczanie zdalne - klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
15.04. - 17.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
8.06. - 9.06.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
15.06. - 19.06.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Anna Paździor | Pobierz

Religia

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz      Prezentacja
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
8.06. - 9.06.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
15.06. - 19.06.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Bożena Smolak | Pobierz
Język angielski

23.03. - 27.03.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
30.03. - 3.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
6.04. - 8.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
15.04. - 17.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
20.04. - 24.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
27.04. - 30.04.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
4.05. - 8.05.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
11.05. - 15.05.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz     Link do zadania
18.05. - 22.05.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
25.05. - 29.05.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
1.06. - 5.06.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
15.06. - 19.06.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz
22.06. - 26.06.2020 r. Author: mgr Katarzyna Wójtowiec - Sraga | Pobierz

Gimnastyka korekcyjna